Podmínky bezpečnosti úschovy peněžních prostředků smluvně garantované Advokátními kancelářemi

Základní informace pro klienty:

 • Bezpečnou úschovu RE/MAX zajišťují pouze advokátní kanceláře, splňující podmínky bezpečnosti úschov stanovené centrálou RE/MAX, notáři nebo banky.
 • Parametry bezpečných úschov vychází ze standardu, který ve spolupráci s centrálou RE/MAX definovala advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners, na základě zkušeností s úschovami v objemu převyšujícím několik miliard korun.
 • Podmínkou k tomu, aby advokátní kancelář mohla zajišťovat úschovy pro síť RE/MAX, je povinnost splnit řadu parametrů, k nimž se smluvně zaváže.
 • Parametry bezpečné úschovy minimalizují riziko zpronevěry, mj. vylučují, aby úschovy poskytoval samostatný advokát (ve všech známých případech zpronevěry úschov, vždy figuroval samostatný advokát nebo notář).

Mezi hlavní parametry bezpečných úschov patří:

 • Dvojí kontrola: Minimálně dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb.
 • Jedinečný účet: Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám (např. exekutorům).
 • Informovanost: Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci o transakci, kterou advokátní kancelář předává všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému makléři.
Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.
 • Rychlost výplaty: Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.
 • Prověřená dokumentace: V souvislosti s úschovami se používá standardizovaná a prověřená dokumentace dle požadavků RE/MAX.
 • Pojištění: Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.

Základní pravidla bezpečné úschovy peněžních prostředků v síti realitních kanceláří RE/MAX

Advokátní kancelář se po celou dobu poskytování právních služeb zavazuje Realitní kanceláři RE/MAX dodržovat a garantovat následující pravidla:

 1. Peněžní prostředky budou uloženy výhradně na bankovních účtech Advokátní kanceláře, vedených u renomované a důvěryhodné banky etablované na území České republiky.
 2. Veškeré peněžní transakce budou probíhat bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky. Transakce v hotovosti jsou přípustné pouze na výslovnou žádost smluvních stran konkrétního obchodního případu, a to v souladu s právními předpisy upravujícími omezení plateb v hotovosti.
 3. Název každého účtu úschovy bude obsahovat označení „Účet úschovy“ nebo obdobné označení, které jasně deklaruje a odlišuje vázaný účet od ostatních účtů a činí jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům).
 4. Při uzavření smlouvy o úschově bude klientovi předán doklad ve formě potvrzení příslušné banky či elektronického výpisu z bankovního účtu, potvrzující, že předmětný bankovní účet specifikovaný ve smlouvě je bankou evidován jako účet úschovy a je veden na jméno Advokátní kanceláře.
 5. Každý obchodní případ (každá jednotlivá smlouva o úschově) bude mít přirazen jedinečný bankovní účet úschovy. Po dobu platnosti smlouvy o úschově bude tento účet sloužit jen a výhradně pro daný obchodní případ.
 6. Při uzavření smlouvy o úschově bude vždy provedena identifikace a kontrola smluvních stran dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících právních předpisů. Advokátní kancelář ověří totožnost osob podepisujících smlouvu o úschově dle předložených dokladů totožnosti anebo si vyžádá doložení ověření totožnosti státem danou autoritou.
 7. S peněžními prostředky na účtu úschovy nakládá Advokátní kancelář pouze dle ustanovení písemné smlouvy o advokátní úschově, od kterých se nemůže odchýlit bez předchozí písemné dohody všech smluvních stran, pokud závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci či právní předpis nestanoví jinak.
 8. Veškerá e-mailová komunikace Advokátní kanceláře obsahující návrhy smlouvy o úschově nebo její změny je zasílána se zaručeným elektronickým podpisem pověřené osoby Advokátní kanceláře.
 9. Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá Advokátní kancelář informaci o transakci bez zbytečného prodlení všem účastníkům smlouvy o úschově a s jejich souhlasem též Realitní kanceláři RE/MAX. Účastníci smlouvy musí mít okamžitý přehled o pohybech na účtu úschovy.
 10. Na vyžádání kterékoliv ze smluvních stran bude Advokátní kanceláří kdykoli předložen bankovní výpis z předmětného účtu úschovy.
 11. Po připsání peněžních prostředků na účet úschovy oznamuje obratem Advokátní kancelář bance identifikaci majitele peněžních prostředků za účelem jeho evidence v systému pojištění vkladů, spravovaného Fondem pojištění vkladů.
 12. Po připsání peněžních prostředků na účet úschovy eviduje obratem Advokátní kancelář úschovu v Centrální evidenci úschov vedené Českou advokátní komorou.
 13. Výplata peněžních prostředků z účtu úschovy je provedena nejpozději do tří pracovních dnů od splnění podmínek stanovených ve smlouvě.
 14. Veškeré dokumenty, na jejichž předložení je vázána výplata peněžních prostředků z vázaného účtu, jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené kopii, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním obchodním případu na odlišné formě předkládaného dokumentu, a to s výjimkou výpisu z katastru nemovitostí, který je předkládán vždy v originále.
 15. Výplatu peněžních prostředků z účtu úschov není oprávněna provést jedna osoba. Autorizace příkazu k výplatě (platební příkaz) provádí současně dva advokáti, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.
 16. Advokátní kancelář vede spis dle požadavků České advokátní komory a požadavků právních a stavovských předpisů.
 17. Advokátní kancelář informuje stranu kupující a makléře RE/MAX o povinnosti podat na místně příslušný finanční úřad daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a tuto daň ve stanovené lhůtě zaplatit, a o povinnosti podat daňové přiznání k dani z nemovitostí.
 18. Advokátní kancelář je profesně pojištěna na způsobenou újmu s celkovým limitem pojistného plnění přesahujícího výši objemu uschovaných peněžních prostředků, kdy toto pojištění zahrnuje i poskytování úschov.
 19. Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna kontrolovat dodržování povinností Advokátní kanceláří dle tohoto prohlášení. Advokátní kancelář je povinna poskytnout plnou součinnost Realitní kanceláři RE/MAX nebo jím pověřené osobě k provádění kontroly.
 20. Advokátní kancelář je povinna předložit na vyzvání Realitní kanceláře RE/MAX nebo jím pověřené osoby se souhlasem klientů klientský spis týkající se úschovy peněžních a umožnit pořizování kopií z tohoto spisu.
 21. Advokátní kancelář bere na vědomí, že při poskytování právních služeb a v rámci spolupráce se sítí RE/MAX se seznámí a bude zcela či částečně využívat know-how vyvinuté v rámci sítě RE/MAX a zavazuje se toto know-how odpovídajícím způsobem chránit a nezpřístupňovat toto know-how zejména konkurenci RE/MAX.
 22. Advokátní kancelář dodržuje důvěrnost veškerých informací sdělených Realitní kanceláří RE/MAX.
 23. Advokátní kancelář se zavazuje dodržovat výše uvedená pravidla bezpečné úschovy RE/MAX po celou dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláří RE/MAX.